نقاشی روی پارچه

اسفند ۲۷, ۱۳۹۵ 0

نقاشی روی پارچه باتیک و نقاشی روی پارچه، هنری است با قدمتی۴۱۰۰ ساله که در آغاز، از تکنیک های بسیار ساده ای بهره میبرد. سابقه […]

نقاشی روی پارچه

اسفند ۲۳, ۱۳۹۵ 0

نقاشی روی پارچه باتیک و نقاشی روی پارچه، هنری است با قدمتی۴۱۰۰ ساله که در آغاز، از تکنیک های بسیار ساده ای بهره میبرد. سابقه […]

نقاشی روی پارچه

اسفند ۲۲, ۱۳۹۵ 0

نقاشی روی پارچه باتیک و نقاشی روی پارچه، هنری است با قدمتی۴۱۰۰ ساله که در آغاز، از تکنیک های بسیار ساده ای بهره میبرد. سابقه […]